නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t¿uia lßh


wjYH øjH

t¿uia .%Eï 500
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 11$2
;=kmy l=vq fïi ye¢ 1
rïfm" lrmsxpd
iqÿ Ækq ìla 3
lrdnq keá 4
;lald,s f.ä 1
r;= Ækq f.ä 5
wuq ñßia lr,a 4
fmd,a lsß fldamam 2
¨‍Kq wjYH muK

idok l%uh

m<uqfjkau t¿ uia lmd fidaod ;nkak' n÷kla <sm ;nd by; ioyka yrla uia lßh msiQ wdldrhgu f;ïmrdÿ ilia lrf.k Bg uia yd ;lald,s tla lrkak' uia ;eïî biau ysfËk úg fmd,a lsß tlalr ysfËkakg wßkak'

úOdhl iQmfõ§-iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr