නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

W!reuia lßhwjYH øjH

W!reuia uia .%Eï 500la
ñßia l=vq fïi ye¢ 01
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
;=kmy l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfm" lrmsxpd
iqÿ ÆkQ ìla 3
wuq ñßia lr,a 3
¿EkQ f.ä 10
f.drld len,s 6
¨‍Kq wjYH muK


idod.kakd wdldrh

f;,a álla oeuq n÷kla <sm ;nd f;ïmrdÿj ms<sfh, lr.kak' Bgu ñßia l=vqo .ïñßia l=vq" ;=kmy l=vq" lrouqx.=" lrdnq keá wdÈh oukak' neÿKq úg fidaod lmd.;a uia o oukak' f.drld ál o wUrd thgu oukak' j;=r álla tlalr ;eïfnkak yer biau ys|jd .kak

úOdhl iQmfõ§-iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr