ඉවුම් පිහුම්

ñks mSid


wjYH øjH

 • mdka msá 100 g
 • uo riakh we;s j;=r fldamam ld,hs
 • isks fïi ye¢ 1
 • BiaÜ f;a ye¢ 1
 • T,sThs,a fldamam 1$3 hs
 • f.%aÜ lr.;a Öia 60 g
 • ;lal,s fidaia fïi ye¢ 5 hs
 • ÆKq f.ä 1$2 hs
 • T,sjq fm;s 10 hs
 • ud¿ ñßia iy mdia,s fld<
 • ySksáhg lmd.kak

 

idok l%uh

BiaÜ j;=r ñY% lr úkdâ 5 la fmf.kak ;shkak'mdkamsáj,g" msmsÉp BiaÜ ñY%Khg T,sõ f;,a ñY%lr wf;a fkdhef,k .=,shla iod.kak',E,a,la u;g mdkamsá bi ñY%Kh frda,a lr.kak' ^;=kS lr.kak&;=kSlr.;a ñY%Kfhka rjqï lmd.kak'fílska fÜ%tfla ;nd fidaia yekao ne.ska ÆKq T,sõ ud¿ ñßia Öia tl;= lr 180 c úkdä 20 la fíla lr.kak'

 

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv