ඉවුම් පිහුම්

Pan Cake


meKs fmd,a i|yd

  • fmd,a nEhl fmd,a
  • ls;=,a meKs 1$2 Cup

meKs ál W;=rk úg fmd,a tl;= lr ñY%Kh >k fjklï ye¢.dñka meKs fmd,a idod.kak

 

Pan Cake ñY%Kh i|yd

  • msá 1 Cup
  • fmd,a lsß fldamam 1$2
  • ¨Kq f;a ye¢ 1$4

 

idok l%uh

mdkamsáj,g" ¨Kq ñY% lr" fmd,a lsß mdúÉÑ lr ñY%Kh idod.kak'Pan tllg msá ñY%Kh j;alr ;=kS frdá idod .kak' tys ueog meKs fmd,a ñY%Kh tl;= lr frda,a tlla wdldrhg Thd.ka'msá ñY%Khg leu;skï l,ßka tl;= lr .kak mq¿jks'

 

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv