ඉවුම් පිහුම්

gQkd l%el¾ia


wjYH øjH

  • gQkd fyda ieuka 50l=vdjg fmdä lr.;a
  • rjqï ìialÜ 10
  • mdia,sfld< lsysmhla ^ieriSug&
  • ;lald,s fidaia f;a ye¢ 3
  • ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$4
  • ufhdaksia f;a ye¢ 1
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
  • Black T,sõ fm;s 10

 

idok l%uh

gQkd" ;lald,s fidaia" ¨K" ufhdaksia" .ïñßia l=vq ish,a, ñY%lr Paste tlla idod.kak'bkamiq th rjqï yeve;s ìialÜ tfla u;=msg ;shd th Wvg Olive fm;a;la iy mdia,s lE,a,la tl;= lrkak'


යුටියුබ් වීඩියෝව

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv