ඉවුම් පිහුම්

Chocolate Mousse


wjYH øjH

  • úmska l%Sï ^YS;lrKfhka .kak& 1Cup
  • fpdl,Ü mjqv¾ 2 TBS
  • fodvï hqI f;a ye¢ 2
  • White Choc Chips fïi ye¢ 2
  • Strowbery f.ähla isyska ;Sre lm,d

 

idokh l%uh

Whipping Cream j,g Cho. Powder tl;= lr îÜ lr.kak'bkamiq thg fodvï hqI tl;= lr îÜlrkak'±ka th 2D lshk fkdi,h wdOdrfhka Cup j,g pipe lr.kak' w;r ueog White Cho Chips r|jd.kak ieriSug Chocochips iy Strowbery tl;= lr.kak mq¿jka


යුටියුබ් වීඩියෝව

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv