ඉවුම් පිහුම්

iafgdfnß udIafuf,dia mqäx


wjYH øjH

  • ì;a;r iqÿuo 1
  • fc,áka f;aye¢ 1 WKqj;=r fldamam 1$4
  • iSks 1$4 Cup
  • Strowbery Flavor ìxÿ lsysmhla
  • Strowbery f.ä 1
  • frdai l,ßka ìxÿ lsysmhla

 

idok l%uh (

m<uqj fc,áka j;=r iu`. Èh lr.kak'ì;a;r iqÿuoh fyd¢ka îÜ lrkak th îÜ jqKdg miq fc,áka ñY%Kh iy iSks ñY%Kh ál ál tl;= lrñka îÜ lrkak bkamiq Flaver l,ßka tl;= lr .kak' bka miq ñY%K l=vd fldamamj,g j;alr,d iafg%dafnß lE,a,la ;sh,d irid .kak

 

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl


යුටියුබ් වීඩියෝව

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv