ඉවුම් පිහුම්

úh<s ñÈ iy flfi,a iauq;s


wjYH øjH

  • kejqï fodvï hqI
  • l=vd flfi,a f.ählska 1$2
  • fhda.Ü fïi ye¢ 02
  • wdydrhg iQodkï l< prunes ^úh,s ñÈ úfYaIhls$plums & .%Eï 25

 

idod.kakd wdldrh

Prunes iy fodvï hqI tlg oud fyd¢ka íf,kaâ lr .kak' íf,kaâ lr .;a prunes j,g flfi,a yd fhda.Ü tl;= lr kej; íf,kaâ lr .kak' bkamiq l=vd n÷klg oud lkak'

úOdhl iQmfõ§ iy
fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
foaYnkaÿ wdpd¾h
udßfhdaia we,ka .%hska

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv