ඉවුම් පිහුම්

m<;=re iauq;s


wjYH øjH

  • flfi,a f.ä 1$2
  • wU f.ä 1$4
  • .ia,nq l=vd lene,a,la
  • kejqï lsß fyda fhda.Ü fldamam 1$4

 

idod.kakd wdldrh

lmd.;a flfi,"wU yd .ia ,nq íf,kavr lr .kak'thg kejqï lsß fyda fhda.Ü tl;=lr fyd¢ka íf,kaâ lr.kak' mdkh l< yels f,i íf,kaâ jQ miq wdydrhg .kak'

úOdhl iQmfõ§ iy
fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
foaYnkaÿ wdpd¾h
udßfhdaia we,ka .%hska

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv