ඉවුම් පිහුම්

mefmd,a iauq;s


wjYH øjH

  • mefmd,a lma 1$2
  • fmd,a j;=r fldamamhla
  • YS; l< flfi,a f.ähla

 

idok wdldrh

by; i|yka l< øjH ish,a,u tlg oud blender lr.kak' Bgmiafia yod.;a; iauq;s tl fldamamhlg od,d tlg whsia leg odkak'

úOdhl iQmfõ§ iy
fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
foaYnkaÿ wdpd¾h
udßfhdaia we,ka .%hska

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv