ඉවුම් පිහුම්

fldams iy flfi,a iauq;s


wjYH øjH

  • fldams l=vq - fïi ye¢ 1$2
  • fhda.Ü - lma 1$2
  • YS; l< flfi,a lma 1la

 

idok wdldrh

by; i|yd l, wuqøjH ish,a, blender lr.kak' Bgmiafia yod.;a; iauq;s tl fldamamhlg od,d tlg whsia leg od,d fndkak'

 

úOdhl iQmfõ§ iy
fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
foaYnkaÿ wdpd¾h
udßfhdaia we,ka .%hska

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv