ඉවුම් පිහුම්

îÜ rEÜ f;ïmrdÿj


úYajúoHd, wOHdmkhg l=reKE., b|, fld<U mÈxÑhg wdmq kqrdksg ta ojiaj, f,dl= m%Yafklg uqyqK fokak isoaO jqKd¨' ta ;uhs lEu îu' f.or Whk lEu wefrkak lv lEu mqreÿ ke;s ksid fï m%Yafk úi|.kafk fldfyduo lsh,d ys; ys; bkak w;fr ;uhs wïu kqrdksg bkak kjd;efka§ Whdf.k lkak lsh,d Wmfoia §, ;sfhkafk'

ta;a b;ska ojig fomdrla Whkak fj,dj fjkalryu wOHdmk lghq;=j,g ldf, uÈfjhs lsh,d kqrdks ys;=j¨' ta ksid ;uhs wïu thdg f;ïmrdÿ lr,d lEu yokak W.kak, ;sfhkafk oj,aghs ?ghs folgu yßhkak'

ta úÈhg kqrd.s yok îÜ rEÜ f;ïmrdÿj lkak leïmia tfla hd¿fjd fmdrlkjd lsh,d ;uhs weh wms;a tlal lsõfõ' yo,u ry n,uqfld fkao@


wjYH øjH

 • îÜ rEÜ .%Eï 500
 • ,dl= Ækq f.ähla
 • ly l=vq f;a yekaola
 • iQÿre f;a yekaola
 • rïfm lrmsxpd
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • .ïñßia f;a yekaola
 • wuq ñßia lr,a 3 la
 • fmd,af;,a iaj,amhla
 • úh<s ñßia lr,a 8
 • fmd,af;,a w~qfldamam ld,la
 • ¨Kq l=vq
 • .d.;a fmd,a fldamam Nd.hla
 • foys nEhla

idod.kakd wkaou

m<uq îÜ w, iqoaolr isyskaj ,shd f.k Ndckhlg oud thg ¨Kq f;aye¢ Nd.hla lyl=vq iy .ïñßia l=vq yekao ne.ska fhdod j;=r fldamam ld,la oud ;eïfnkakg yßkak'th ;eïfnk w;r;=r Ækq wuq ñßia len,sj,g lmd úh,s ñßia w;ska lvd .kak' iqÿÆKq fyd¢ka ;,df.k fmd,af;,a Ndckhg oud fyd¢ka r;ajk úg ta ish,a, iu`. rïfm lrmsxpd o oud nefokakg yßkak'tu ñY%Kh rkajka meyehg yefrk úg iQÿre" l=re÷ fmd;= lene,a, iu`. fyd¢ka ;eïnqkq îÜ ñY%Kh o thgu oud lj,ïlr Ndckfha mshk jid úkdä 3 la muK .skaor wvqlr <sm u;u ;nkak' wjidkfha <sfmka ndf.k fmd,a fldamamh iu`. ri wkqj ¨Kq iy foys ñY% lr lEug .kak'

Oïñl fyajdjiï