ඉවුම් පිහුම්

fidahd fvj,a


wjYH øjH

 • fidahdóÜ .%Eï 250
 • ud¿ ñßia .%eï 100
 • ;lald,s .%Eï 200
 • f,dl= Ækq f.ä folla
 • ;lald,s fidaia fldamam 1$2
 • wUrd.;a b`.=re iqÿÆkq
 • wuqñßia lr,a 3 la
 • rïfm lrmsxpd
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 2
 • mdkamsá .%Eï 150
 • fldaka *a,j¾ iaj,amhla
 • ri wkqj ¨Kq
 • fmd,a f;,a


idod.kakd wkaou

    fidahdóÜ n÷klg oud thg fyd¢ka WKqlr .;a c,h oud mshk jid úkdä úiaila muK fmf`.kakg yßkak'ud¿ ñßia lr,aj, weg bj;a lr fm;s jYfhkq;a Ækq iy ;lald,s fldgq yevhg;a lmd.kak'mdkamsá iy fldaka *a,j¾j,g ñßia l=vq yekaola tl;= lr fyd¢ka ñY%lr .kak' ;ïnd .;a fidahdóÜj, j;=r iïmQ¾Kfhka ñßld msá ñY%Khg oud fyd¢ka ±jfgk fia lj,ï lr .eUqre f;f,a neo.kak' kej; n÷kla ,sm;nd thg fmd,a f;,a fïi ye¢ 3 la oud f;,a r;a ù f.k tk úg rïfm lrmsxpd wUrd.;a b`.=re iqÿÆkq lmd.;a ñßia ñßial=vq yekaola oud nefokakg yer ;lald,s Ækq ud¿ ñßia oud l,jï lr thgu neo.;a fidahd oud ;lald,s fidaia fldamamh o tlalr ri wkqj ¨Kq oud ,sfmka nd .kak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï