ඉවුම් පිහුම්

w, nksiawjYH øjH (

 • ;ïnd f.k fmdä lr .;a w, f.ä 3
 • mdka msá ye¢ 1 1$2
 • leu;s lßhla yod.kak ueog
 • Öia
 • ì;a;r ly uo 1
 • nÈkak wjYH f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  ;ïnd fmdälr.;a w, f.ä ;=kg mdka msá ye¢ 1 1$2 yd ì;a;r lyuoh tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak' frdáhla wdldrhg me;,s fldg Tn leu;s lßhla ueog ;nd nksia tll wdldrhg iod f;,a oud neo.kak

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡