ඉවුම් පිහුම්

fidahdóÜ neÿu


wjYH øjH

  • fidahdóÜ .%Eï 250
  • úh<s ñßia lr,a .%Eï 200
  • f,dl= Ækq .%Eï 250
  • fmd,af;,a w~q fldamam 3
  • ñßia l=vq .%Eï 50
  • wjYH m%udKhg ¨Kq l=vq


idod.kakd wdldrh

    fidahdóÜ l,a;shd ;ïnd j;=r fífrkakg yer tl Èkla YS;lrKfha ;nd.kak' fmd,a f;,a ;dÉÑhg oud l,ska Èk ;ïnd.;a fidahd rkajka mdg jk ;=re .eUqre f;f,a neo.kak' Ækq fm;s lmd  ta iu`.u úh<s ñßia o l;=rlska ;rul len,sj,g lmd neo.kak' m;a;r msgqjla t,d ta u;g ñßia l=vq iu`. ri wkqj ¨Kq tl;= lr ne|.;a fidahdóÜ iy úh<s ñßia ¨Kq tl;= lr w; nqref,ka lj,ï lr fnda;,hl wiqrd .kakd' fuu fidahd neÿu Èk lsysmhla ;ndf.k wdydrhg .; yelsh'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï