ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r Ñmaia


wjYH øjH

  • ì;a;r folla
  • fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 1 la
  • mdkamsá fïi ye¢ 2 la
  • lE,s ñßia fïi ye¢ 1 la
  • lyl=vq f;a ye¢ 1 la
  • ri wkqj ¨Kq
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 la
  • fmd,a f;,a
  • whsia leg lsysmhla


idod.kakd wkaou

    ì;a;r fol fmk k.sk;=re .id.kak' thg mdkamsá iy fldaka *a,j¾ tl;= lr kej; úkdähla muK îÜ lr.kak' tu ñY%Khg ¨Kq .ïñßia lyl=vq lE,s ñßia tl;= lr whsia leg lsysmho oud idod.;a ñY%Kh isis,a lr.kak' whsia leg uola Èhù f.k tk w;r;=r n÷kla ,sm;nd th r;aùf.k tkúg fmd,af;,a oud idod.;a ì;a;r ñY%Kh yekao ne.ska oud .eUqre f;f,a ne|.kak' fjk;a Ñmaia j¾. fuka fkdj fuh fyd| l%siams .;sfhka hq;= ksid mmvï f,i Tfí lEufõ,g jvd rihla f.k fokq we;'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï