ඉවුම් පිහුම්

t<j¨ ñY% Tï,Ü lßh


wjYH øjH

 • ì;a;r 6 la
 • lerÜ .%Eï 100
 • ,Slaia .%Eï 100
 • f.dajd .%Eï 100
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 1
 • ri wkqj ¨Kq
 • rïfm - lrmsxpd
 • wUrd.;a iqÿ Ækq
 • b`.=re fïi ye¢ 1
 • ;lald,s .%Eï 100
 • wuq ñßia lr,a 2 la
 • fmd,a lsß fldamam 1$2 la
 • ly l=vq iaj,amhla


idod.kakd wkaou

    ì;a;r fmk k.sk ;=re .id .kak' lerÜ" ,Slaia" f.dajd isyskaj ,shd thg oud ñßia l=vq lr,a ñßia b`.=re iqÿ Ækq ri wkqj ¨Kq oud fyd¢ka ñY%lr .kak' .eUqre fkdkaiaála n÷kla f.k ì;a;r ñY%Kfha m%udKhg yß wvla j;=r uek thg oud r;alrkak' ^ì;a;r ñY%Kh ñ' ,S' 500 kï j;=r ñ' ,s' 250 jkfia& n÷kg oud.;a j;=r fyd¢ka W;=rd tkúg thg ì;a;r ñY%Kh oud .skaor wvqlr mshklska jid Whd.kak'j<|la ,sm ;nd thg wuqñßia iy ;lald,s rïfm lrmsxpd iu`. lyl=vq oud Wl= fmd,alsß fldamam Nd.h oud W;=rdf.k tkúg idod .;a ì;a;r ñY%Kh len,s f,i lmd fydoaog oud úkdä lsysmhla ye¢ fkd.d Whd .kak

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï