ඉවුම් පිහුම්

fidahd lÜ,Ü


wjYH øjH

 • fidahdóÜ .%Eï 250
 • r;=Æk .%Eu 100
 • wuqñßia .%Eï 50
 • fmd,a f;,a 1$4
 • ì;a;r folla
 • mdkamsá .%Eï 150
 • fmd,af;,a ld,la
 • .ïñßia l=vq iaj,amhla
 • lrmsxpd
 • mdkal=vq
 • ¨Kq l=vq


idod.kakd wkaou

    m<uqj fidahdóÜ j;=r n÷klg oud ,sm;nd ¨Kq tl;= lr ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqK miq j;=r ñßld ;rul lE,s isák fia íf,kaâ lr.kak' Ækq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd íf,kaâ lr.;a fidahd ñY%Kh iu`. fyd¢ka ñY% lrk w;r;=r .ïñßia l=vq iu`. ¨Kq wjYH m%udKhg tl;= lr f.k idudkH lÜ,Ü f,i .=,slr .kak' ì;a;r fol fyd¢ka .id thg mdkamsá oud negrh idodf.k .=,slr.;a fidahdóÜ .=,s tu ñY%Kfha oud mdka l=vq ojgd rkajka meyejk ;=re .eUqre f;f,a fyd¢ka neo.kak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï