නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iaàï flalawjYH øjH

mdkamsá .%Eï 150 

iSks .%Eï 125

¨Kq f;a ye`È 1$4

BiaÜ f;a yekaola

Wl= fmd,alsß

wjYH muKg lyl=vq f;a ye`È  1$8

jeks,d f;a ye`È 01

idod.kakd wldrh

Ndckhlg mdkamsá" iSks" BiaÜ oud fyd`Èka l,jï lr fmd,alsß tl;= lrñka negrhla idod .kak' ñks;a;= 10-15 muK mshklska jid ;nkak' Ndckhla <sm u; ;nd thg iSks .%Eï 60 la oud wvq .skaof¾ leru,a lr f.k fldgq fyda rjqï yevfha Ndckhlg oud uola >k jk;=re ;nkak' idod.;a negrhg jeks,d" ¨Kq" ly tl;= lr fyd`Èka l,jï lr leru,a tl oud .;a Ndckhg tl;= lr yqud,fhka ;ïnd .kak'