ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r i,do


wjYH øjH

 • ì;a;r 8 la
 • Ækqf.ä 3 la
 • wuqñßia lr,a 5 la
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 2 la
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1 la
 • rïfm lrmsxpd
 • ¨Kq wjYH m%udKhg
 • fmd,a f;,a
 • ;lald,s .%Eï 100
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • foys hqI f;a yekaola


idod.kakd wkaou

    Ækq f.ä fol iy wuqñßia isyskaj lmd .kak' ì;a;r lvd fyd¢ka îÜ lrf.k n÷kla ,sm;nd thg f;,a fïi ye¢ 3 la oud lmd.;a Ækq wuqñßia" ñßia l=vq iu`. lE,s ñßia rïfm lrmsxpd iu`.u tl;= lr f;ïmrdÿ lr .kak' th fyd¢ka ue,ùf.k tk úg .id.;a ì;a;r oud wäh w,a,kakg fkd§ l+re .dñka msi.kak' rkajkamdg jQ ì;a;r ñY%Kh ,sfmka nd n÷klg oud b;sß Ækq f.äh iu`. ;lald,s l=vdjg lmd oud ñY%lr ri wkqj ¨Kq .ïñßia l=vq iu`. foys hqI oud WKqfjkau fïihg hjkak' fuu i,doh lEu lk fõ,dfõu idod f.k ri ne,Sug u;l ;nd .kak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï