නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

neo.;a ±,af,d lßhwjYH øjH

±,af,d .%Eï 500

 îÆkq f.ä 2

;lald,s f.ä 2

wuqñßia lr,a 4

udÿre l=vq f;a ye¢ 1$2

iqÿ Ækq f;a ye¢ 1

bÕ=re f;a ye¢ 1

ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

;=kmy l=vq f;a ye¢ 1$2

lrmsxpd iaj,amhla

fiar lE,s 2

fmd,a f;,a fïi ye¢ 3

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

±,a,ka iqoao lr fmdähg lmd .kak' iSika lsÍu i|yd ñßia lvq" ly l=vq" udÿre l=vq" iqÿ Ækq oud fyd|ska l,jï lr úkdä 10 la muK jid ;nkak' miqj Ndckhg oud  úkdä 5 la ;ïndf.k f;f,ka neo.kak' fjk;a Ndckhlg f;,a álla oud lmd.;a îÆkq oud rkajka mdg jk;=re neo.kak'tu Ndckhg u bÕ=re" lrmsxpd" iqÿ Ækq" lmd.;a  ;lald,s" wuqñßia oud fyd|ska ye¢.dñka ;lald,s ál moug tk;=re msi.kak' miqj thg neo.;a ±,a,ka oud ;=kmy l=vq tl;=lr úkdähla msi.kak'