නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

vn,a f,ah¾ lsßn;awjYH øjH

lel=¨ yd,a lsf,da.%Eï 1

fmd,a f.ähl ñá lsß

;,d.;a iqÿ ¨kq ìla 2

ks,a lgfrd¿ fïi ye¢ 1

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

iy,a fidaod idudkH n; msik wdldrhg msif.k thg iqÿ Ækq tl;= lr.kak' j;=r ys`ÿkq miqj n;a tl folg fnod Ndck follg oud tl fldgilg fmd,a lsß wvla yd ¨Kq tl;=lr úkdä 10 la muK msi.kak' b;sß lsßn;a fldgig ks,a lgfrdvq" b;sß fmd,a lsß yd ¨Kq tl;=lr úkdä 10 la msi.kak' oeka iqÿ lsßn;a ál uq,skau ;=kS lr th Wäka ks,a lgfrd¿ lsßn;a ;=kSlr lE<s lmd .kak'