නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flfi,auqj iSkS iïfnda,wjYH øjH

flfi,auqj .%Eï 500

Ækq .%Eï 200

lrmsxpd b;s 2

lE,s ñßia f;a ye¢ 2

ishU,d hqI fïi ye¢ 2

iSks fïi ye¢ 1

ri wkqj ¨Kq

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

flfi,auqj isyskaj lmdf.k thg ¨Kq yd ly tl;= lr iSika lr .eUqre f;f,a neo.kak' lmd.;a Ækq" rkajka mdg jk;=re neo.kak' Ndckhlg f;,a tl;= lr ish¨u øjH oud f;ïmrdÿ lr.kak'