නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rgb`È ¨kq ñßiawjYH øjH

rgb`È .%Eï 200

lE<s ñßia .%Eï 20

.ïñßia .%Eï 5

lmd.;a r;= Ækq .%Eï 50

¨Kq foys lE<s 2

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

rgb`È weg bj;a lr fmdähg lmd.kak' ish¨u øjH rg b`È iu. fyd¢ka wkd.kak'