නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka weUq,a ;sh,awjYH øjH

l=l=,a uia .%Eï 500

wUrd.;a f.drld .%Eï 100

r;= Ækq .%Eï 50

iqÿ Ækq .%Eï 10

bÕ=re .%Eï 10

folg lmd .;a wuq ñßia lr,a 6

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia fmdähg lmd thg f.drld" .ïñßia yd wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr fyd¢ka wkd.kak' oeka fuh fyd¢ka msi.kak'

foaYSh wdydr .fõIl
m%ùK iQmfõ§ 
iqcs;a wdßhr;ak

² w¾Ñ; b÷jr