ඉවුම් පිහුම්

úh<s biafid fvj,a


wjYH øjH

 • úh<s biaika .%Eï 250
 • f,dl= Ækq f.ä 2 la
 • wuqñßia lr,a 5 la
 • ud¿ ñßia lr,a 4 la
 • ;lald,s .%Eï 50 la
 • ri wkqj ¨Kq
 • fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 1 la
 • rïfm lrmsxpd
 • b`.=re - iqÿ Ækq
 • ñßia l=vq f;a  ye¢ 1 la
 • lyl=vq f;a yekaola
 • ;lald,s fidaia fïi ye¢ 3 la
 • fmd,af;,a
 • ì;a;r 2 la
 • mdkamsá .%Eï 100 la


idod.kakd wkaou

    biaika fmd;=yer WKqj;=f¾ fyda fmd,aj;=f¾ fmd`.jd ¨Kq.;sh bj;alr we,aj;=frka fidaod.kak' ì;a;r fyd¢ka îÜ lr thg mdkamsá fldaka*a,j¾ iy lyl=vq oud tu ñY%Kfha biaika oud rkajkamdg jk;=re .eUqre f;f,a neo.kak'Ækq wuqñßia ;lald,s ud¿ñßia lmd n÷kla ,sm;nd thg fmd,af;,a oud.kak'thgu ;,d.;a b`.=re iqÿ Ækq rïfm lrmsxpd ñßia l=vq iy ÆKq tl;= lr tu ñY%Kh ;eïîf.k tk úg ,sm ksjd ne|.;a biaika iu`. ;lald,s fidaia tl;= lr .kak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï