නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

biaika ñY% îÜrEÜ iqmawjYH øjH

biaika .%Eï 100
fmdähg lmd.;a îÜrEÜ .%Eï 200
kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500
ng¾ fïi ye¢ 2
j;=r ñ,s,Sg¾ 200
iqÿ Ækq ìla 2
ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

biaika iïmQ¾Kfhkau iqoao lr.kak' Ndckhlg ng¾ tl;=lr îÜrEÜ yd iqÿ Ækq oud f;ïmrdÿ lrf.k uo fõ,djlg miq j;=r tl;=lr ;ïnd.kak' ñY%Kh ksjqkq miq íf,kavrhlg oud lsßo tl;=lr íf,kaâ lr.kak' íf,kaâ lr.;a ñY%Kh <sm ;nd thg biaika tl;=lr ye¢.dñka msi.kak'