නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lerÜ ñY% Öia iqmawjYH øjH

isyskaj lmd.;a lerÜ .%Eï 250
Öia len,s lsysmhla
kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500
j;=r ñ,s,Sg¾ 200
ng¾ f;a ye¢ 2
ksú;s fld< lsysmhla
ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

lerÜ yd ksú;s fld< fyd¢ka ;ïnd.kak' ;ïnd.;a ish,a, íf,kavrhlg oud thg lsß tl;=lr fyd¢ka íf,kaâ lrf.k tu ñY%Kh <sm ;nd thg Öia tl;=lr.kak'