නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mSkÜ ñY% mïlska iqma


wjYH øjH

isyskaj lmd.;a jÜÜlald .%Eï 200

rglcq .%Eï 50

bÕ=re .%Eï 10

iqÿ Ækq ìla 2

kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500

j;=r ñ,s,Sg¾ 200

ng¾ f;a ye¢ 2

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

Ndckhlg ng¾ tl;=lr iqÿ Ækq" bÕ=re" jÜÜlald yd rglcq tl;=lr fyd¢ka f;ïmrdÿ lr thg j;=r oud ;ïnd.kak' tu ñY%Kh íf,kavrhlg oud thg lsß tl;=lr fyd¢ka íf,kaâ lrf.k  <sfma ;nd W;=rjd.kak'