නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn%dl,s iu`. Ñlka iqmawjYH øjH

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 200

fn%dl,s .%Eï 300

kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500

j;=r ñ,s,Sg¾ 200

iqÿ Ækq ìla 1

bÕ=re lene,a,la

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia" fn%dl,s" bÕ=re" iqÿ Ækq isyskaj lmdf.k ish,a, tlg oud ;ïnd.kak' tu ñY%Kh ksfjkakg yer  íf,kavrhlg oud lsß tl;=lr fyd¢ka íf,kaâ lrf.k nÿkla <sm ;nd idod.;a ñY%Kh thg oud W;=rjd.kak'

wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

² w¾Ñ; b÷jr