නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

kQâ,aia iu. l=l=,a uiawjYH øjH

;ïnd.;a kQâ,aia .%Eï 850

rglcq f;,a fïi ye¢ 2

isyskaj fm;s lmd.;a l=l=,a uia .%Eï 700

isyskaj lmd.;a Ækq .%Eï 100

;,d.;a iqÿ Ækq iaj,amhla

r;= fn,afmm¾ .%Eï 350

mlafpdahs fld< .%Eï 400

;,d.;a bÕ=re .%Eï 10

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 5

fidahd fidaia fïi ye¢ 2

l=l=,a uia iafgdla j;=r ñ,s,Ssg¾ 180

fldaka msá fïi ye¢ 1

idod.kakd wdldrh

kQâ,aia ;ïnd j;=r fmrdf.k f;,a j,ska fldgila n÷klg oud r;alr f;ïmrdÿ lr.kak'kQâ,aia flala tlla yevhg idod.kak' fjk;a n÷klg f;,a tl;=lr Ækq" iqÿ Ækq" bÕ=re yd l=l=,a uia tl;=lr neo.kak' uo fõ,djlg miq mlafpdahs"fidaia j¾." fn,afmm¾" Ñlka iafgdla j;=r yd fldaka msá tl;=lr Wl= ñY%Khla idod th kQâ,aia tl Wäka oud.kak'