නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ksú;s yd y;= ñY% kQâ,aiawjYH øjH

kQâ,aia .%Eï 300

T,sõ f;,a fïi ye¢ 2

isyskaj lmd.;a y;= .%Eï 250

ksú;s .%Eï 200

t<j¿ iafgdla j;=r ñ,s,Sg¾ 275

foys hqI f;a ye¢ 1

isyskaj f.a%Ü lr.;a fudi/,a,d Öia iaj,amhla

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

Tß.dfkda f;a ye¢ 1

idod.kakd wdldrh

kQâ,aia ;ïnd mfilska ;nd.kak' f;,a r;a jQ n÷klg y;= tl;=lr rkajka mdgg neo.;a miq Tß.dfkda" ksú;s fld< yd Öia tl;=lr.kak' fyd¢ka msi.;a miqj kQâ,aia oud ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr.kak