නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Öia kQâ,aiawjYH øjH

;ïnd.;a kQâ,aia .%Eï 250

.id.;a ì;a;r 1

f.a%Ü lr.;a fpvd¾ Öia .%Eï 125

wn l%Sï fïi ye¢ 1

wTrd.;a Ækq fld<

ìifn,a fidaia ñ,s,Sg¾ 650

fm;s lmd.;a ;lald,s f.ä 4

f.a%Ü lr.;a r;= Öia .%Eï 225

f.a%Ü lr.;a íÆ Öia .%Eï 60

iQßhldka; u,a weg fïi ye¢ 2

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

idod.kakd wdldrh

.id.;a ì;a;rhg fpvd¾ Öia" ìifn,a fidaia" wn l%Sï" ¨kQ fld<" ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr.kak' fílska ;eáhlg fidaia iaj,amhla w;=rd thg Wäka kQâ,aia oud.kak' thg Wäka idod.;a ñY%Kh oud Öia yd iQßhldka; weg w;=rd.kak' wk;=rej fi,aishia wxYl 160 l ñks;a;= 25 - 30 ld,hla fíla lr.kak'