නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fvj,a Ñlka kQâ,aiawjYH øjH

;ïnd.;a kQâ,aia .%Eï 400

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 400

ud¿ ñßia .%Eï 100

;lald,s .%Eï 100

Ækq .%Eï 100

iqÿ Ækq f;a ye¢ 2

bÕ=re f;a ye¢ 1

lE<s ñßia fïi ye¢ 4

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

;lald,s fidaia ñ,s,Sg¾ 100

fidahd fidia fïi ye¢ 2

f;,a fïi ye¢ 4

idod.kakd wdldrh

l=l=,a uiaj,g wjYH muKg ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr neo.kak' f;,a r;a jQ n÷klg bÕ=re" iqÿ Ækq oud f;ïmrdÿ lr neo.;a l=l=,a uia" fidahd fidaia" Ækq" ;lald,s fidaia" ¨Kq yd .ïñßia tl;=lr.kak' fuu ñY%Kh ;ïnd.;a kQâ,aia iu. ñY% lr.kak


foaYudkH $ wdpd¾h
udßfhda .%hska we,ka
úOdhl iQmfõ§ iy uq¿;ekaf.hs
l<ukdlre
 kjf,dal frday,

● w¾Ñ; b÷jr