නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka jfâwjYH øjH

● r;= mßmamq .%Eï 250

● r;=Ækq f.ä 12

● wuq ñßia lr,a lsysmhla

● l=l=¿uia .%Eï 200

● lrmsxpd

● lE,sñßia álla

● .ïñßia l=vq

● ri wkqj ¨Kq

● fmd,af;,a

idod.kakd wdldrh

m<uqfjka mßmamq fmf.kakg oud r;=Ækq iy wuqñßia tl;= lrf.k len<s ysák fia wUrd.kak' l=l=¿uiaj, lgq bj;a lr l=vdjg lmd.kak' wUrd .;a mßmamq ñY%Khg lE,sñßia" lmd.;a uia " lrmsxpd" Wïn,lv len<s" .ïñßia l=vq yd ¨Kq l=vq tl;= lr fyd¢ka l,jï lrf.k l=vd fnda, idod.kak' idod.;a fnda, w;a, u; ;nd wksla w;ska ;olr yevlr .kak' f;,a ;dÉÑh <sm ;nd rkajka mdg jk;=re neo.kak'