නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

u[af[dlald jfâwjYH øjH

● ;ïnd.;a u[af[dlald .%Eï 200

● ,shd.;a r;=Ækq f.ä 2

● ,shd.;a lrmsxpd iaj,amhla

● ,shd.;a wuqñßia lr,a 2

● len<s lr.;a úh<s ñßia lr,a 2

● ¨Kq iaj,amhla

● lE,sñßia iaj,amhla

● ne§ug f;,a

idod.kakd wdldrh

;ïnd.;a u[af[dlaldj, ueo kdrá whska lr fyd¢ka fmdä lr.kak' bkamiq wksla ish,a,u oud l<jï lr l=vd fnda, idod.kak' w,a, u; ;nd me;,s lr wvq .skaof¾ .eUqre f;f,a neo.kak'