ඉවුම් පිහුම්

neo.;a ieuka lßh


wjYH øjH

 • ieuka áka 1 la
 • fmd,af;,a 1$4 la
 • ;lald,s .%Eï 100 la
 • wuqñßia lr,a 8
 • f,dl= Ækq f.ä 2 la
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1
 • lyl=vq f;a ye¢ 1
 • ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1$2
 • rïfm - lrmsxpd
 • ri wkqj ¨Kq
 • fmd,alsß fldamamhla

 

idod.kakd wkaou

    ieuka idudkH len,sj,g lvd .eUqre f;f,a ne|.kak Ækq" wuqñßia" ;lald,s iu`. rïfm lrmsxpdo lmd mfilska ;nd .kak' ueá j<|la ,sm;nd thg fmd,af;,a fïi ye¢ folla oud th r;aùf.k tkúg Ækq wuqñßia ;lald,s rïfm lrmsxpdo iu`. ñßia" lyl=vq" ;=kmy o tl;= lr f;f,ka ;ïnd .kak' th fyd¢ka ;eïnqk miq neo.;a ieuka tu ñY%Khg oud Wl=fmd,alsß fldamamh tl;= lr.kak' th W;=rd f.k tkúg ri wkqj ¨Kq tl;= lr ksfjkakg yer wdydrhg .kak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï