නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

re,x jfâwjYH øjH

● re,x fldamam 1

● fpdmalr.;a r;=Ækq f.ä 3

● fpdmalr.;a wuqñßia lr,a 2

● ,shd.;a lrmsxpd iaj,amhla

● fpdmalr.;a bÕ=re iaj,amhla

● uqojmq lsß fldamam 3$4

● ¨Kq iaj,amhla

● iQÿre f;a ye¢ 1

● fílska fidavd f;a ye¢ 1$4

● ne§ug f;,a

idod.kakd wdldrh

re,x j,g uqojmq lsß iu. fpdmalr.;a ish¨u foa tl;= lrkak' ri wkqj ¨Kq yd iQÿre oud fílska fidavd tl;= lr l,jï lrkak' meh nd.hla muK jid ;nd wf;a f;,a iaj,amhla ;jrdf.k idod.;a ñY%Kfhka iaj,amhla f.k w,a, u; ;nd me;,s lr ueÈka isÿrla idod .eUqre f;f,a neo.kak'