නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka msá jfâwjYH øjH

mdkamsá .%Eï 200

hSiaÜ f;a yeÈ 1 1$4

¨Kq f;a yeÈ 3$4

fmdä rgÆkq f.ä 1

lrmsxpd b;s 1

wuq ñßia lr,a 3-4

lE,s ñßia f;a yeÈ 1

;,d.;a iqÿÆkq ìla 2

uo WKqiqï j;=r iu. isis,a c,h

idod.kakd wdldrh

m<uqj hSiaÜ uo WKqiqï j;=r áll Èhlr mfilska ;nkak' bkamiq msáj,g Èhlr .;a hSiaÜ ñY%Kh" ¨Kq" ;,d.;a iqÿ Ækq" lrmsxpd" lmd.;a wuq ñßia" Ækq iu. ñßia l=vq tl;= lr ñY% lrkak' thg j;=r ál ál tl;= lr wf;a wef,k mofï ñY%Khla idodf.k tu msá fnda,h jgd f;,a iaj,amhla wdf,am lrf.k meh Nd.hla muK WKqiqï ;ekl msfmkakg ;nkak' bkamiq w;aj, fyd¢ka j;=r .df.k l=vd msá fnda, idod uola me;,s lr W¿ÿ jfâ wdldrhg w,a, u; ;=kSlr weÕs,af,ka isÿrla idod rkajka meyejk ;=re uo .skaof¾ neo.kak'