නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jfâ lEug fmd,a pÜkswjYH øjH

● isyskaj .d.;a fmd,a nEhl fmd,a

● wuq ñßia lr,a 6

● úh<s ñßia lr,a 2

● r;=Ækq f.ä 6

● .ïñßia álla

● l=vd bÕ=re lene,a,la

● ri wkqj ¨Kq iy foys

idod.kakd wdldrh

by; ish¨u øjH tlg oud isyskaj wUrdf.k ri wkqj ¨Kq iy foys tl;= lr.kak

iQmfõÈkS
ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u