නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq leg lßhwjYH øjH

mßmamq .%Eï 250

ñßia l=vq fïi ye`È 02

ly l=vq f;aye`È 1$2

;=kmy l=vq f;a yekaola 

.ïñßia l=vq f;aye`È 1$2

fmd,af;,a fïi ye`È 02

lrmsxpd b;a;la

rïfm lene,a,la

;,d.;a b`.=re 

iqÿÆkq f;a ye`È 1 1$2

iQÿre f;a ye`È 1$4

wn iaj,amhla

wuqñßia lr,a 02

f,dl= Ækq f.ä 02

uqojmq lsß fldamamhla

j;=r fldamam 1$2

ri wkqj ¨Kq 

idod.kakd wdldrh

mßmamq fyd`Èka fidaod j;=r fífrkakg yßkak' Ndckhla <smu; ;nd thg f;,a fïi yekaola oud lmd.;a Ækq" lrmsxpd" ly l=vq" ;,d.;a b`.=re iqÿ¨kq f;a ye`È 1$2" ñßia' ;=kmy" .ïñßia" ¨Kq iaj,amh ne.ska tl;=lr fyd`Èka l,jï lr thg mßmamq tl;= lr kej; ñY%lr ñks;a;= 2-3 .shmiq <sfmka ndf.k ksfjkakg yer wUrd.kak' tu ñY%Kh Ndckhlg oud ;=kS lr YS;lrKfha ;nd meh 7-8 lg miq YS;lrKfhka bj;g f.k fldgq yevhg len,s lmd.kak' Ndckhla <smu; ;nd thg f;,a tl;= lr wn" iQÿre" Ækq" wuqñßia" ;,d.;a b`.=re iqÿ ¨kq" rïfm" lrmsxpd oud rkajka mdgjk;=re neof.k thg lmd.;a mßmamq leg oud j;=r tl;= lr W;=rdf.k tkúg uqojmq lsß iy moug ¨Kq oud l,jï lr ñks;a;= 3-4 la msi.kak'