නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq frda,a ñßigwjYH øjH

mßmamq .%Eï 250

f,dl=Ækq f.ä 03

;,d.;a b`.=re iqÿ Ækq f;a yekaola

ySkshg lmd.;a lrmsxpd 

rïfm

fmd,af;,a fïi ye`È 03

ri wkqj ¨Kqud¨

ñßia lr,a 03-04

;lald,s f.ä  01

lE,sñßia f;aye`È 02

ñßia l=vq fïi ye`È 1 1$2

lyl=vq f;a ye`È 1$4

;=kmy f;a ye`È 1$2

.ïñßia f;a yekaola

idod.kakd wdldrh

Ndckhla <smu; ;nd fmd,af;,a fïi yekaola muK tl;=lr thg lmd.;a Ækq f.ähla" lrmsxpd" ñßia l=vq" ly l=vq" ;=kmy l=vq" .ïñßia" ¨Kq iaj,amhla oud fyd`Èka f;ïmrÿ lr thg mßmamq tl;=lr ñks;a;=05-06 fyd`Èka l,jï lr.kak' tu mßmamq ñY%Kh  fjk;a Ndckhlg oud ksfjkakg yer wUrdf.k È.eá yevhg f*dhs,a lvodishl T;d iaàï lr.kak' Ndckhlg f;,a oud r;ajQ miq Ækq" rïfm" lrmsxpd" ;lald,s" lmd.;a ud¨ ñßia" tl;=lr fyd`Èka neof.k thg lE,s lmd .;a mßmamq frda,a" lE,sñßia iu`. ti wkqj ¨Kq iaj,amhlao tl;=lr fyd`Èka l,jï lr.kak'