නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq f;,gwjYH øjH

mßmamq .%Eï 250 

wuqñßia lr,a 02

Ækq f.ähla

rïfm lene,a,la

lrmsxpd b;a;la

iQÿre f;a ye`È 1$8

iqÿÆkq ìla 2-3

wjYH muKg fmd,af;,a

wjYH muKg j;=r

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

mßmamq fyd`Èka fidaod j;=r fífrkakg yßkak' Ndckhla f.k thg mßmamq" iQÿre" rïfm" lrmsxpd" Ækq" wuqñßia" ;,d iqÿÆkqo tl;= lr fyd`Èka l,jï lr j;=r tl;= lrmshklska jid ;eïfnkakg yßkak' ñks;a;= 05 lska muK mshk wer fmd,af;,a f;a ye`È 02 la oud ¨Kq tl;= lr kej; fyd`Èka l,jï lrf.k j;=r ys`ÿk miq <sfmka bj;g .kak'