නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq ue,a¨ïwjYH øjH

r;= mßmamq .%Eï 250 

wjYH muKg fmd,a f;,a

wuq ñßia lr,a 03 

.ïñßia weg lSmhla

r;= Ækq f.â 5-6

iqÿ Ækq ìla 03

lrmsxpd b;a;la

rïfm lene,a,la

wn f;a ye`È 1$4

iQÿre f;a ye`È 1$8

.d.;a fmd,a fldamam 1  1$2

 j;=r wjYH m%udKhg

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

mßmamq fyd`Èka fidaod j;=rfífrkakg ;nd Ndckhla <sm ;nd fmd,af;,a oud f;,a r;a jkúg iQÿre" wn" lrmsxpd" rïfma" r;=Ækq" wuq ñßia oud ñks;a;= folla muK nefokakg yer mßmamq tl;= lr fyd`Èka l,jï lrkak' mßmamq jefik .dkg j;=r tl;= lr mshklska jid u`o .skaof¾ msi .kak' j;=r ys`§f.k tkúg .d.;a fmd,a" iqÿÆkq" .ïñßia fyd`Èkawnrdf.k mßmamq j,g oud ¨Kqo tl;= lr l+re .dñka msi.kak'

iQmfõoskS ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

Oïñl fyajdjiï