නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdgEfgda flalawjYH øjH

w, .%Eï 200

Ækq f.ä 1

.id.;a ì;a;r 5

fn,afmm¾ f.ä 1

iqÿ Ækq ìla 2

isyskaj lmd.;a fld;a;u,a,s fld< fïi ye¢ 3

ly l=vq fïi ye¢ 1$2

ñßia l=vq fïi ye¢ 1$2

.ïñßia fïi ye¢ 1$2

l=re÷ l=vq iaj,amhla

kejqï lsß ñ,s,Sg¾ 500

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

w," Ækq" iqÿ Ækq yd fn,afmm¾ fmdähg lmd.kak' Ndckhlg .id.;a ì;a;r" lsß" .ïñßia" ñßia l=vq" ly l=vq yd l=re÷ l=vq tl;=lr fyd¢ka ñY%lr.kak' fílska ;eáhlg lmd.;a ish,a, oud thg ì;a;r ñY%Kh o tl;=lr fi,aishia wxYl 180 l WIaK;ajfha m%S ySÜ lr.;a wjka tll úkdä 20 la fíla lr.kak'