නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uEIa fmdgEfgda iaálaiawjYH øjH

w, f.ä 2

Öia fldamam 1

isyskaj lmd.;a fld;a;u,a,s fld< fïi ye¢ 3

fldaka msá fïi ye¢ 3

ñßia l=vq fïi ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq yd .ïñßia

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

w, ;ïnd j;=r fmrd.kak' w, ál isyskaj fmdälr thg ish¨u øjH tl;=lr fyd¢ka wkd.kak' fï ñY%Kh mhsmska nE.a tllg oud l+re wdldrhg lmñka .eUqre f;f,a neo.kak'