නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdgEfgda yEYawjYH øjH

w, .%Eï 750

mdka msá fïi ye¢ 3

lE<s ñßia fïi ye¢ 1$2

isyskaj lmd.;a iqÿ Ækq fïi ye¢ 1

isyskaj lmd.;a fld;a;u,a,s fld< fïi ye¢ 3

ì;a;r 2

Öia iaj,amhla

ri wkqj ¨kq

neo.ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

w, isyskaj f.a%Ü lr úkdä 2 - 3 la ;ïnd.kak' ;ïnd.;a w, iS;, j;=r tllg oud uo fõ,djlg miq j;=r fmrd.kak' j;=r fmrd.;a w, álg wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr fyd¢ka wkdf.k frdáhla wdldrhg idod neo.kak'