ඉවුම් පිහුම්

ieuka weUq,a;sh,a


wjYH øjH

  • f,dl= ieuka áka 1 la
  • .ïñßia fïi yekaola
  • f.drld len,s 3 la
  • l=re÷ fmd;= lene,a,la
  • rïfm - lrmsxpd
  • iqÿÆkq ìla 4 la
  • ñßia l=vq f;a yekaola
  • b`.=re lene,a,la
  • ri wkqj ¨Kq

 

idod.kakd wkaou

    ieuka áka tflka t<shg f.k we,aj;=frka fidaod ;rula f,dl= len,sj,g lvd.kak' .ïñßia" b`.=re" iqÿÆkq" f.drld fyd¢ka wUrd .kak'ñßia l=vq ln,lg oud fyd¢ka lr lrf.k ueá Ndckhla ,sm;nd ms,sfh, lr.;a ish,a, j;=r fldamamhla iu`. Ndckhg oud thg rïfma lrmsxpd iu`. l=re÷ fmd;= iy ri wkqj ¨Kqo tlalr .kak' ñY%Kh r;aùf.k tk úg len,s lr.;a ieuka thg oud ye¢ fkd.d ysfokakg yßkak'

iQmfõos m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï