නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdgEfgda *%sgdgdwjYH øjH

w, f.ä 2

iQÿrE fïi ye¢ 2

ñßia l=vq fïi ye¢ 1$2

f;,a iaj,amhla

Öia fldamam 1

ri wkqj ¨‍Kq

idod.kakd wdldrh

w, fmd;= iqoaolr isyska fm;s lmd fyd¢ka fidaod.kak' Ndckhlg w, fm;s oud thg wfkl=;a ish¨u øjH tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak' mEka tllg f;,a tl;=lr w,fm;s ál rjqug w;=rdf.k uo .skaof¾ mshklska jid úkdä 5 la muK msi.kak'

m%ùK iQmfõ§ ÿñkao isßj¾Ok
BBQ on weels Canberra  - Australia

² w¾Ñ; b÷jr