නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yqre,a,ka yd,a msá neÿu



wjYH øjH

yqre,a,ka .%Eï 300

foys f.ähl hqI

ly l=vq f;a ye¢ 1$4

ì;a;r 1

yd,a msá .%Eï 100

isyskaj lmd.;a lrmsxpd iaj,amhla

neo.ekSug f;,a

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

yqre,a,ka ueo lgqj bj;a lr fyd¢ka msßisÿ lr ¨Kq" foys" .ïñßia yd ì;a;rh oud iSsika lr.kak' yd,a msáj,g ¨Kq" .ïñßia" ly" lrmsxpd tl;=lr .kak' oeka iSika lr.;a ud¿ yd,a msáj, ;jrd .eUqre f;f,a neo.kak'